Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ nuo 2020 m. „eina“ STEAM keliu.

2021 m. spalio 29 d. pripažinta pradedančiąja STEM ženklo („STEM School Label Competent“) mokykla, priimta į Lietuvos STEAM mokyklų tinklą.

Kas yra STEAM?
STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. STEAM – tai iš anglų kalbos kilęs akronimas, kuriame užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba ir Math – matematika.
STEAM yra integruotas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai. Prisiminkite matematikos pamokas, kuriose aiškinotės sudėtingas algoritmų ar kitų lygčių užduotis nežinodami kur, kaip ir ar išvis šias žinias pritaikysite. Be aiškaus supratimo, kaip tai pritaikyti praktiškai, kuo tai naudinga, vaikai praranda ne tik motyvaciją, bet ir susidomėjimą disciplina. STEAM užsiėmimuose matematika mokoma kartu su kitais mokslais (informatika, fizika, biologija, inžinerija, menai ir kt.). Sujungiant skirtingas mokslo šakas gautos žinios iš karto išbandomos praktiškai, o pati mokymo metodika parodo, kaip skirtingos disciplinos veikia kartu.

2020 m. darbai
Parengėme STEAM ugdymo planą, kuriuo siekėme burti, kurti ir puoselėti STEAM mokslams palankią kultūrą Mokyklos bendruomenėje. STEAM veiklų kryptys, įgyvendinimo galimybės, sąlygos plėtotei analizuotos mokytojų metodinėse grupėse („3 – 6 metų ir 6 -7 metų patyriminio ugdymo organizavimas pagal „PYKŠT POKŠT eksperimentai“ rekomendacijas darželyje įgyvendinant STEAM ugdymo strategijas“, „Ilgalaikių ir/ar trumpalaikių projektų, bandymų ir tyrinėjimų integravimas į ugdomąjį procesą pagal projektą “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” ir „Vedlio“ pamokų aprašus). Kiekvienos grupės/klasės atliktų tyrinėjimo, eksperimentų veiklų aprašymai paviešinti STEAM ugdymo vardo siekiančių mokyklų tinklo portale. 1-4 kl. mokinių ugdymui 2020 m. I pusmetyje ugdymo plane buvo skirta po 1 valandą „Jaunųjų tyrėjų laboratorijos“ programos įgyvendinimui, iš valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, II pusmetyje – 2 valandos (1 ir 3 klasėse) iš neformaliajam švietimui skirtų valandų. Į atnaujinamus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo planus įtraukti STEAM ugdymo strategijų elementai. Šių veiklų planavimui ir įgyvendinimui praktikoje išnaudotos ES projekto “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” „Vedlio“ pamokų aprašuose, metodinėje knygoje „PYKŠT POKŠT eksperimentai“ rekomenduotos veiklos ir priemonės. Mokykla, vykdydama vaikų vasaros poilsio stovyklų projektą „Vasara su „Žibute“ 2020“, papildomai įsigijo šiam ugdymui reikalingų priemonių už 250 Eur. Metų eigoje buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojų STEAM ugdymo kompetencijų plėtotei: seminarai „Makronime STEAM arba vaikų matematinių gebėjimų ugdymas darželyje“ ir “Kūrybinės STEAM dirbtuvės: 15 inžinerinių iššūkių vaikui”. Mokyklos komanda respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai III“ skaitė pranešimą „Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ patyriminio ugdymo keliu“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja K. Rekašienė skaitė pranešimą STEAM tema rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio apskrito stalo diskusijoje. Mokyklos komandai organizuota edukacinė išvyka į Panevėžio lopšelį-darželį „Žibutė“ “STEAM pasaulis “Panevėžio lopšelyje-darželyje “Žibutė””. Kiekviena grupė/klasė vykdė po kelis trumpalaikius projektus, o 3-4 klasių mokiniai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienės, kartu su eTwinning projekto partneriais iš Anglijos, Turkijos ir Ispanijos, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti STREAM projektą „Animal around us“ („Gyvūnai aplink mus“). Ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose gamtamokslinius, technologinius, matematinius, inžinerinius, kalbinius ir meninius gebėjimus ugdančiuose konkursuose (respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių-inžinerinių darbų fotografijų parodoje „Aš – mažasis inžinierius, kuriu savo svajonių darželį“, Kalbų kengūra 2020, Matematikos kengūra 2020 ir kt.). Prie sėkmingos STEAM ugdymo krypties įgyvendinimo daug prisidėjo mokinių tėvai, kurie ne tik talkino medžiagomis ir priemonėmis, bet ir patys mokė ir mokėsi kaip tyrinėti, atlikti bandymus, kartu su savo vaikais dalyvavo „STEAM eksperimentų ir bandymų mugėje“.

2021 m. darbai
Mokykloje 2021 m. sausio mėnesį direktoriaus įsakymu sudaryta STEAM veiklų koordinavimo grupė, paskirtas šios veiklos koordinatorius. Grupė veiksmingai ir sistemingai koordinavo STEAM veiklų įgyvendinimą visuose ugdymo koncentruose. Mokyklos koordinatorius intensyviai mokėsi, bendravo ir bendradarbiavo su STEAM mokyklų tinklo mokyklomis, STEM ženklo portalo administratoriais, STEAM ambasadoriais. Buvo parengtas Mokyklos STEAM ugdymo planas 2021 metams, numatytos įgyvendinimo ilgalaikės strategijos, formos, kryptys, apsvarstytos ir įsivertintos Mokyklos galimybės prisijungimui prie STEM ženklo mokyklų tinklo, numatyti prisijungimo etapai ir įgyvendinimui būtinos veiklos. STEAM ugdymo elementai integruojami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dalykų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas. 1-4 kl. mokinių ugdymui buvo skirtos 2 pamokos „Jaunųjų tyrėjų laboratorijos“ ir „Giliukų klubo“ veikloms vykdyti iš neformaliajam švietimui skirtų valandų, išnaudotos „Kultūros paso“ siūlomos paslaugos (organizuoti 2 užsiėmimai ,,LEGO kūrybinė laboratorija: kelionė aplink pasaulį“ ir „LEGO kūrybinė laboratorija: išmanusis OZOBOT miestas“). Šios krypties veiklų planavimui ir įgyvendinimui praktikoje išnaudotos ES projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, metodinėje knygoje „PYKŠT POKŠT eksperimentai“ rekomenduotos, „Šviečiamosios gyvulininkystės programos“ ir vaikų vasaros poilsio programos „Vasara su „Žibute“ 2021“ veiklos ir priemonės. 2021 m. I pusmetyje tęsiamas tarptautinis eTwining projektas „Animal around us“ („Gyvūnai aplink mus“), kurį vykdė 3 ir 4 klasės mokiniai, vadovaujami anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienės. Projekto partneriai – Graikijos, Italijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos. Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, ypač su „Žibutės“ vardo Lietuvos ugdymo įstaigomis, vykstama į edukacines keliones, dalyvaujama virtualiuose ir kontaktiniuose renginiuose, dalijamasi darbo patirtimis. 89 proc. pradinių klasių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų vedė ne mažiau kaip 2 integruotas STEAM pamokas, organizavo bent po 1 renginį (konkursą, varžybas, kūrybines dirbtuves ir kt.) mokiniams, ne mažiau kaip po 2 STEAM veiklas netradicinėse erdvėse (muziejuose, gamtoje, įmonėse, kitose mokymo įstaigose ir kt.) ir ne mažiau kaip 1 ilgalaikį klasės/ grupės projektą. 2021 m. kovo mėnesį Mokyklos internetinėje svetainėje sukurta skiltis STEAM veiklų viešinimui, rugsėjo-lapkričio mėnesiais įgyvendinta „Šviečiamosios gyvulininkystės programa“. 2021 m. rugsėjo 10 d. organizuota metodinė diena Panevėžio lopšeliui-darželiui „Žibutė“ „STEAM ugdymo patirtis“. 2021 m. spalio 15 d. organizuotas respublikinis vaikų saviraiškos projektas „Vaikų rankos džiugina žemę“. 2021 m. kovo mėn. mokyklos internetinėje svetainėje sukurta skiltis STEAM veiklų viešinimui https://www.kretingoszibute.lt/steam-ugdymas/. 2 ir 3 klasės mokinių komandos 2021 m. lapkričio mėnesį dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Jaunųjų tyrėjų laboratorija”, o darželio mokytojos R. Kubilienė ir N. Viskontienė 2021 m. rugsėjo mėnesį dalijosi patirtimi respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai IV“ Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“, 91 proc. mokytojų kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 mokymuose STEAM tema, o 2021 m. III ketvirtyje Mokykla užbaigė įsivertinimą STEM ženklo portale ir tapo Lietuvos STEAM mokyklų tinklo nare, o visa vykdyta veikla įvertinta „STEM School Label Competent“ ženklu.

2022 m. darbai
Parengta ilgalaikė STEAM programa 2022–2024 metams, STEAM ugdymo elementai integruoti į formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinį. Ryškiausios, labiausiai pasisekusios 48 STEAM veiklos paviešintos STEM ženklo mokyklų internetiniame portale https://www.stemschoollabel.eu/, nuolat viešinamos socialiniame tinkle Facebook bei rajono ir respublikos žiniasklaidoje. STEAM veiklos mokykloje pasipildė naujomis formomis: STEAM su IKT priemonėmis (26 veiklos), išvykos į įmones (13 veiklų), STEAM veiklos laboratorijose (18 pamokų), STEAM veiklos su laboratorijos priemonėmis (36 veiklos). Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi mokyklos ir kitų institucijų organizuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose: respublikinėje pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Jaunųjų tyrėjų laboratorija” (mokytojos D. Stonkienė ir A. Valantinienė), respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai V“ (mokytojos R. Kubilienė, N. Viskontienė, E. Ostrenkova), mokyklos organizuotoje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STEAM ugdymas darželyje ir pradinėje mokykloje: mokau ir mokausi“ (mokytojos D. Stonkienė, A. Valantinienė, R. Kubilienė, N. Viskontienė ir E. Ostrenkova), metodinėje dienoje mokyklos bendruomenei „STEAM ugdymo keliu: veiklų organizavimo specifika“ (direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Petrauskienė ir mokytoja P. Martinaitienė), Žemaitijos regiono gamtamokslinėje konferencijoje „Ieškome, tiriame, kuriame“ (mokytoja D. Stonkienė), respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM konferencijoje „Per mokslo kalnus“ (mokytojos R. Kubilienė ir L. Pikiotienė). Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos valstybine kolegija ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetine gimnazija. Organizuotos edukacijos gimnazijos ir kolegijos laboratorijose. 1–4 klasių mokytojų komanda dalyvavo tarptautiniame Klaipėdos kolegijos organizuotame Focus grupės interviu – apskrito stalo diskusijoje „Pradinių klasių mokytojų, dirbančių su STEAM ugdymo metodika, patirtys“. Klaipėdos kolegijai laimėjus I ir II vietas idėjų konkurse „Darni aplinka – sveika visuomenė“ (idėjos „Pradinių klasių mokytojų, dirbančių su STEAM ugdymo metodika, kompetencijų konceptualizacija ir taikymas įtraukioje, kūrybingoje visuomenėje“ ir „Muzikinės STEAM idėjos priešmokykliniame amžiuje“), mūsų mokykla buvo viena iš idėjų įgyvendinimo partnerių – parengta 10 STEAM pamokų išplėstinių planų, kurie bus sudėti į leidinį. Inicijuoti ir organizuoti respublikiniai renginiai, projektai: „Muzika su STEAM“, interaktyvi viktorina „Šauniausi „Žibučių vaikai“, konferencija „STEAM ugdymas darželyje ir pradinėje mokykloje: mokau ir mokausi“, X-asis Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų saviraiškos projektas „Vaikų rankos džiugina žemę“. Organizuoti mokymai bendruomenei: seminarai „Žaismingi IKT įrankiai ugdymo procese“, „STEAM ugdymo keliu: veiklų organizavimo specifika“, „Pamokos parametrai“, „Vaistingieji ir prieskoniniai augalai puodelyje ir lysvėje“. Tęstas aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – Lietuvos ugdymo įstaigomis „Žibutė“. Viena iš bendradarbiavimo sričių – STEAM ugdymo strategijų įgyvendinimo patirtis. 2022 m. gegužės 19 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. S2-06 su Kretingos J. Pabrėžos universitetine gimnazija. Įrengtos lauko edukacinės erdvės: treniruoklių zona, vabalų viešbučiai, lauko šachmatų klasė, dvi pavėsinės, išmaniosios lentelės teritorijoje augantiems medžiams ir krūmams atpažinti.
STEAM organizavimo patirtis paviešinta: straipsnis „Žibutė“ – STEAM mokyklų tinkle“, Pajūrio naujienos, 2022-02-11, https://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=22783, straipsnis „Vabalų viešbutis – puiki edukacinė priemonė“, Pajūrio naujienos, 2022-04-15, https://www.kretingoszibute.lt/wp-content/uploads/2022/04/Vabal%C5%B3-vie%C5%A1butis_2.jpg, straipsnis „Iš respublikinės konferencijos „Žibutėje“ – su mintimis susirinkti dažniau“, Pajūrio naujienos, 2022-05-10 https://www.pajurionaujienos.com/?sid=23168&act=exp.

2023 m. darbai

100 % ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų,  75 % 1–4 klasių mokytojų organizavo po 5 STEAM veiklas skaitmeninių, matematinių ir inžinerinių įgūdžių tobulinimui.

86 % ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 75 % 1–4 klasių mokytojų organizavo 2 STEAM veiklas ugdymo įstaigos lauko erdvėse.

Birželio mėn. ir gruodžio mėn.  organizuotos STEAM mugės.

2023 m. gegužės 2 d.  mokyklai suteiktas pažengusios STEM mokyklos ženklas. 

Pagamintos priemonės STEAM erdvei: vabalų viešbutis, balansinės svarstyklės, paukščių namai, mini purvo virtuvėlė, žaidimo lenta “Pažink geometrines figūras”, manipuliacinės lentos, laikrodis.

Organizuota respublikinė teorinė-praktinė konferencija „STEAM ugdymas darželyje ir pradinėje mokykloje: mokau ir mokausi 2023”.

Praktines STEAM veiklas galite stebėti mokyklos-darželio facebook‘e https://www.facebook.com/kretingosmokykladarzelis.zibute

„Viščiukų” grupės STEAM veikla

“Viščiukų” STEAM Spalvoti kopūstai

“Viščiukų” STEAM Piešimas balionu

“Viščiukų” STEAM Lietuvos vėliavos spalvos

„Viščiukų” STEAM Sniego sūkuriai

„Viščiukų” STEAM Stebuklingas piešinys

„Viščiukų” grupės STEAM veikla

„Viščiukų” grupės STEAM veikla

 

„Skruzdėliukų” grupės STEAM veikla

„Skruzdėliukų” STEAM Muzikos instrumentų dirbtuvės

„Skruzdėliukų” STEAM Piešimas ant sniego

„Skruzdėliukų” grupės STEAM veikla

„Skruzdėliukų” grupės STEAM veikla

„Skruzdėliukų” grupės STEAM veikla

 

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

„Boružiukų” STEAM Stebuklingas pieno eksperimentas

„Boružiukų” STEAM Svogūnėliai

„Boružiukų” STEAM Muzikos instrumentų dirbtuvės

„Boružiukų” STEAM Namai namučiai

„Boružiukų” STEAM Statybos inžinieriai

„Boružiukai” STEAM Lesyklėlės

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

„Boružiukų„ grupės STEAM veikla „Rudens spalvos”

„Boružiukų grupės STEAM veikla

„Boružiukų” grupės STEAM veikla

 

„Kačiukų” grupės STEAM veikla

„Kačiukų” grupės STEAM veikla 

 

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla

„Pelėdžiukų” STEAM Jaunieji juvelyrai

„Pelėdžiukų” STEAM Širdies plakimas

„Pelėdžiukų” STEAM eksperimentas

„Pelėdžiukų” STEAM Šypsena žiemai ir Jūra

„Pelėdžiukų” ir „Bitučių” STEAM Muzikos instrumentų dirbtuvės

„Pelėdžiukų” STEAM Stebuklingas bandymas su pienu

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla „Šnypščianti raketa”

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla „Drumstos bakterijos”

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla „Spalvoti muilo burbulai”

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla “Medžiai darželio kieme”

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla

„Pelėdžiukų” grupės STEAM veikla „Metalinio šveistuko burtai”

 

„Bitučių” grupės STEAM veikla

“Bitučių” STEAM Paveikslai

„Bitučių” ir „Pelėdžiukų” STEAM Muzikos instrumentų dirbtuvės

 

3 klasės STEAM veikla „Spalvoti pekino kopūsto lapai” 

STEAM ugdymo patirtis

STEAM pristatymas Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė” bendruomenės atstovams