Mokyklos taryba

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Mokyklos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų tarybos, metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

Tarybos sudėtis:

Rolanda Putriuvienė, logopedė, pirmininkė

Loreta Pucienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė

Rita Kubilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Viktorija Barasienė, tėvų atstovė

Karina Juškienė, tėvų atstovė

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Snieguolė Bružė – direktorė, tarybos pirmininkė

Nariai visi mokyklos – darželio pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai.