Projektai ir programos 2021-2022 m. m. 

Susipažinti su informacija apie projektus čia.

 

Projektai ir programos 2020 ir 2021 m.

Bendras Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas  projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą,  modernizuojant  gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektas vykdymo trukmė 2018 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendra projekto vertė Kretingos savivaldybėje  216 331,06 € iš jų 211 503,28 €  Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 4827,78 € iš valstybės biudžeto. Projekto įgyvendinime dalyvauja  13 Kretingos rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, tarp kurių yra ir Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“. Detalesnę informaciją apie projekto įgyvendinimą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose galima rasti adresu:  https://www.kretinga.lt/naujienos/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis .

Projekto įgyvendinimo metu mokyklai nupirkta ir perduota naudotis įvairių gamtos ir technologinių mokslų,  mokymo priemonių ir įrangos komplektų  1–4 kl. už 2666,84 €, suteikta galimybė naudotis gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikomis. Projekto dėka parengta metodinė medžiaga mokytojams, kuri talpinama svetainėje „Vedlys“, adresu:  http://www.vedlys.smm.lt/.

Tai pamokų aprašymai ir video medžiaga, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html .

2020 metais visoms  savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms perduota naudotis 690 planšetinių ir 20 nešiojamų kompiuterių, 2021 m. – dar 146  nešiojamų kompiuterių ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Mokykla gavo 13  nešiojamų kompiuterių, įsigijo 2 laminavimo aparatus (viso 9326,11 €).

Mokykla 2020 ir 2021  metais papildomai įsigijo priemonių bandymams ir stebėjimams atlikti, baldų „Gamtos spintai“ – projekto metu gautoms priemonėms laikyti.  „Gamtos spintos“ priemonės, ir veiklų vykdymo metodika paskatino mokyklą ugdymo prioritetu pasirinkti STEAM ugdymą, bei  sėkmingai naudojamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose, pradinio ugdymo mokinių patyriminiam ugdymui organizuoti, pasaulio pažinimo pamokose,  eksperimentams, tiriamiesiems praktiniams darbams, neformaliojo ugdymo būrelių veiklose, kultūrinių-pažintinių dienų, švenčių, kitų renginių organizavimui,  vaikų vasaros poilsio stovyklų „Vasara su „Žibute“ programos vykdymui, o taip pat sudaro sąlygas kūrybiškai panaudoti mokyklos ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus   vaikų ugdymui.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas (09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) „LEAN modelio diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose”. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinių įstaigų ugdymo kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos metodus (117855 €). Projekto vykdymo metu mokomės  ženkliai pagerinti pamatuojamus ugdytinių pasiekimus, nuolat taikant LEAN vadybos metodus.

Projektas skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Jame  dalyvauja 5 Kretingos rajono ugdymo įstaigos: Kretingos mokykla-darželis “Žibutė”, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka”, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos r. Darbėnų gimnazija ir Kauno Aleksandro Puškino gimnazija.

Projekto metu bus diegiami trys ikimokyklinio ugdymo įstaigoms aktualiausi metodai: susirinkimų ir problemų kėlimo sistema, problemų sprendimo ir visų darbuotojų įtraukimo metodika. Projektas startavo 2020 m. sausio mėn., projekto pabaiga 2022 m. balandžio mėn. 2021 m. gegužės ir birželio mėn. vyko intensyvūs visos bendruomenės ir Asaichi,  Kaizen, ir PDCA metodų ekspertų mokymai, buvo atliekamos praktinės užduotys.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, finansuojamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Tikslas – sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

Mokinių pasiekimai siejami su naujomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, grįstomis informacijos ir komunikacijos technologijomis (IKT). Tokių priemonių naudojimui būtina sukurti naujas skaitmenines priemones, sudaryti tinkamas prieigos galimybes prie jų. Siekiant, kad visi mokiniai galėtų naudotis technologijomis, kiekvienas mokinys turi turėti kompiuterį mokykloje ir kol valstybė turės pakankamai investicijų mokyklų aprūpinimui priemonėmis ir įranga, mokiniams ir/ar mokyklos darbuotojams numatyta  sudaryti sąlygas naudojantis mokyklos ar savo asmeninius įrenginius. Tam kiekvienoje projekto dalyvio mokykloje bus sukurtos saugios ir kontroliuojamos belaidės interneto prieigos,  įrengta apie  2000 belaidžio interneto zonų, kuriose prie  belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti mokyklos vartotojai, bus vykdoma jų naudojamo turinio prieigos kontrolė. Projekto vykdymo metu 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyta valdyti savos mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą ugdomojoje ir darbinėje veikloje. Projekto, kurio pagrindinis vykdytojas yra  Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaujanti su  partneriais iš Kauno technologijos universiteto, įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21–2022-05-21.

2021 metais pradėti vykdyti bendruomenių atstovų mokymai, kuriuose dalyvavo ir 4 mokyklos-darželio atstovai, 2021 m. pavasarį mokyklą pasiekė belaidžio interneto zonų įkūrimui reikalinga įranga, parengti autorizuoti vartotojų sąrašai. Mokytojams sudarytos palankesnės sąlygos greitesniam ir efektyvesniam darbui su elektroninėmis priemonėmis.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  finansuojamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“. Tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams,  prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padėti jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), atlikti psichologinį vertinimą, konsultuoti, dirbti individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla. Projektas pradėtas vykdyti 2018-2019 m. m.,  Mokyklai skirta 0,5 psichologo etato. Nuo  2019 m. rugsėjo 1 d. projekto vykdymas pratęstas dar 3 mėnesiams, t. y.,  iki 2019 m. lapkričio 30 d., vėliau  iki 2020 m. gruodžio 31 d. Projektas baigtas 2021 m. vasario mėn.

eTwinning“ projektas  “Culture in a box” (“Kultūra dėžutėje”), 2019 -2020 mokslo metai. Projektas skirtas Europos mokyklų bendravimui tarptautinių ryšių tarp užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų mokymosi formų  tobulinimui, mokyklos įvaizdžio kūrimui, tautinių mokyklų ir tautų  kultūroms  pristatyti.  Projektą vykdo 2 klasės mokiniai ir jų anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienė ir O. Špokauskienė.

Projekto partneriai Turkijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos.

eTwinning“ projektas “Sharing is experiencing” (“Dalinimas yra patirtis”), 2019 -2020 mokslo metai. Projektas skirtas Europos mokyklų bendradarbiavimui, pasinaudojant tradicinių ir šiuolaikinių nuotolinių technologijų galimybėmis, tarptautinių ryšių tarp užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų mokymosi formų  tobulinimui, mokyklos įvaizdžio kūrimui, tautinių mokyklų ir tautų  kultūroms  pristatyti. Projektą vykdo 3 klasės mokiniai ir jų anglų kalbos mokytojo P. Martinaitienė ir O. Špokauskienė. Projekto partneriai Turkijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos.

eTwinning“ projektas “Animals around us” (Gyvūnai aplink mus”), 2020 -2021 mokslo metai. Projektas skirtas Europos mokyklų (Lietuvos, Graikijos, Italijos, Ispanijos) bendravimui, pasinaudojant tradicinių ir šiuolaikinių nuotolinių technologijų galimybėmis, tarptautinių ryšių tarp užsienio šalių partnerių užmezgimui,  užsienio kalbų mokymosi formų  tobulinimui, mokyklos įvaizdžio kūrimui, STEAM ir STREAM strategijų įgyvendinimui. Projektą vykdė 3 ir 4 klasės mokiniai, vadovaujami  anglų kalbos mokytojos P. Martinaitienės. Projekto partneriai Graikijos, Italijos ir Ispanijos pradinio ugdymo mokyklos. Vaikai visus metus rinko medžiagą apie gyvūnus, bendravo ir bendradarbiavo su graikų, italų ir ispanų vaikais, teletilto pagalba  dalyvavo  virtualiame susitikime su Australijos universiteto mokslininkais. Baigiantis mokslo  metams, gegužės mėnesį,  visiems projekto dalyviams  buvo organizuota virtuali baigiamoji projekto šventė. Išnaudojant ZOOM platformos galimybes, vaikai dar kartą tiesiogiai bendravo su savo bendraamžiais,  pristatė savo mokyklas, pasakojo apie save  ir savo pomėgius, laikmečio aktualijas, įspūdžius po Eurovizijos. KAHHOT platformoje vyko interaktyvi viktorina apie gyvūnus, kurioje dalyvavo apie 150 mokinių iš visų keturių valstybių, kurią laimėjo Ispanijos ketvirtokai.

Respublikinis vaikų saviraiškos projektas “Vaikų rankos džiugina žemę”. Projektas vykdomas kasmet nuo 2010 metų. Prasidėję nuo mokyklos bendruomenę vienijančio renginio,  jis kasmet stiprėjo ir plėtėsi nuo rajono iki Žemaitijos zonos, o nuo 2019 m. tapo respublikiniu projektu, kasmet ieškančių naujoviškų veiklos formų, temų vykdymo galimybių. 2020 metais, vykusiame renginyje dalyvavo 16 komandų iš 10 Kretingos miesto ir rajono, Palangos, Klaipėdos ir Skuodo ugdymo įstaigų. 2021 metais projekto vykdymas persikėlė į virtualią erdvę, taip sudarydamas sąlygas sinchroniniam veiklos vykdymui dar didesniam dalyvių ratui Kretingos miesto ir rajono, Palangos, Klaipėdos, Druskininkų, Panevėžio, Šiaulių, Šilutės ir Vilniaus ugdymo įstaigose.

Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Vasara su “Žibute“ programa ( vykdyta 2020 m. birželio mėn. 15-19 d. ir  2021 m. birželio mėn. 17-23 d.) skirta turiningam, aktyviausiai per mokslo metus Mokyklą atstovavusių,  geriausių rezultatų moksle pasiekusių, gabių ir talentingų “Žibutės” mokinių, vasaros poilsiui organizuoti bei Mokyklos prioritetinės ugdymo krypties – STEAM  ugdymo darbo formoms, metodams, būdams įvairinti.  Stovyklos  tikslas – organizuoti turiningą Mokyklos gabių ir aktyvių mokinių vasaros poilsį, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, meninės, pažintinės, sveikatos saugojimo kompetencijoms plėtotis stebint, keliaujant, tyrinėjant, pažįstant. 2020 ir 2021 metų stovyklų veiklose daug dėmesio skirta kelionėms ir mokyklos prioritetinės ugdymo krypties – ekologinio ir  STEAM ugdymo elementų įgyvendinimui,  atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje, dalyvavo  po 15 pradinių klasių mokinių,. Finansavimo lėšos – 1000,00 € (2020 m.) ir 819,00 € (2021 m.).

 

Projektai ir programos 2019 m.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas (09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“) „LEAN modelio diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose”. Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinių įstaigų ugdymo kokybę ir rezultatus, taikant LEAN vadybos metodus (117855 Eur);

Respublikinis projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą,  modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Mokyklai nupirkta įvairių priemonių už daugiau negu 3000 Eur.

Respublikinis projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“. Tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams,  skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. mokyklai skirta 0,5 psichologo etato.

Respublikinis vaikų saviraiškos projektas “Vaikų rankos džiugina žemę”. Projektas vykdomas kasmet nuo 2010 metų. 2019 m. spalio mėn. jame dalyvavo Kretingos miesto ir rajono, Palangos, Klaipėdos ir Skuodo ugdymo įstaigos, iš viso 16 komandų iš 10 ugdymo įstaigų.

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasara su “Žibute”- 2019“. Programa  vykdyta 2019 m. birželio mėn., joje dalyvavo 15 1-4 kl. mokinių. Stovyklos  tikslas – organizuoti turiningą Mokyklos gabių ir aktyvių mokinių vasaros poilsį, sudaryti sąlygas jų saviraiškai, meninės, pažintinės, sveikatos saugojimo kompetencijoms plėtotis stebint, keliaujant, tyrinėjant, pažįstant. Stovykloje  daug dėmesio skirta kelionėms, mokyklos prioritetinės ugdymo krypties – ekologinio ir  STEAM ugdymo veiklai ir Žemaitijos metams paminėti (740 €).

 

Projektai ir programos 2018 m.

Vaikų vasaros poilsio stovykla “Vasara su “Žibute” – 2018″
Programa skirta gabiems ir aktyviems mokyklos-darželio mokiniams, kurie šiais mokslo metais  aktyviai dalyvavo nepamokinėje veikloje, atstovavo mokyklą konkursuose, olimpiadose, varžybose.
Vadovė – D. Čekanauskienė (900 €).
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“ ir  “Obuolio draugai” (2 ir 3 klasės mokiniai).
Programa moko vaikus kaip atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus, kaip įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą;

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.

Vaisių vartojimo skatinimo programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje.
Programa ,,Pienas vaikams‘‘.

Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.

Projektai ir programos 2016 ir 2017 m.

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“ ir  “Obuolio draugai” (2 ir 3 klasės mokiniai).
Programa moko vaikus kaip atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus, kaip įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą.
Muziejaus neformaliojo švietimo edukacinė programa ,,Senasis Kretingos dvaras – gyvoji istorija”.
Edukacinėje programoje dalyvauja 1-4 klasių  mokiniai. Šios programos metu mokiniai susipažino su dvaro paminkliniais pastatais, parko mažosios architektūros elementais, paminkliniais medžiais ir želdiniais ir parko žaliąja vaistinėle. Projektas paskatino domėtis savo krašto istorija.
Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.
Vaisių vartojimo skatinimo programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje.
Programa ,,Pienas vaikams‘‘.
Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.

Projektinė veikla 2015 m.

Parengtas ir vykdomas projektas:
“Auginkime tautos stiprybės medį” (vaikų socializacijos programa).
Vadovės – A. Valantinienė, S. Narvydienė ir N. Viskontienė (300,00 €)
 

Projektinė veikla 2014 m.

Parengtas ir vykdomas projektas:
“Auginkime tautos stiprybės medį” (vaikų socializacijos programa).
Vadovės – A. Valantinienė, S. Narvydienė ir N. Viskontienė (1000,00 Lt.)
 

Projektinė veikla 2013 m.

Parengtas ir vykdomas projektas:
“Auginkime tautos stiprybės medį” (vaikų socializacijos programa).
Vadovės – A. Valantinienė, S. Narvydienė ir N. Viskontienė (1500,00 Lt.)

Projektinė veikla 2012 m.

Parengtas ir vykdomas projektas:
“Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą” (vaikų socializacijos programa).
Vadovė – S. Martusevičienė (1600,00 Lt).

Projektinė veikla 2011 m.

Parengtas ir vykdomas projektas:
“Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą” (vaikų socializacijos programa).
Vadovė – S. Martusevičienė (1400,00 Lt).

Projektinė veikla 2010 m.

Parengtas ir vykdomas  projektas:
“Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą” (vaikų socializacijos programa).
Vadovė – S. Martusevičienė (650,00 Lt).

Projektinė veikla 2009 m.

Parengti ir vykdyti šie projektai:
„Tokią gimtinę regiu“ (pilietinis ir tautinis vaikų ir jaunimo ugdymas), vadovė D. Čekanauskienė (400,00 Lt);
 „Vasara su „Žibute“ (vaikų  socializacija – vasaros poilsio stovyklos) , vadovė S. Narvydienė, (800,00 Lt);
„Mažais žingsneliais po gimtąjį kraštą“ ( vaikų socializacija per mokslo metus), vadovė – S. Martusevičienė (1500,00 Lt).