Mokykloje-darželyje „Žibutė“ specialiąją ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikia

logopedas, specialusis logopedas ir mokytojo padėjėjas

Logopedas, specialusis pedagogas dirba pagal patvirtintą tvarkaraštį savo kabinete. Kai kuriais atvejais specialioji pedagoginė pagalba gali būti teikiama ir grupėje arba klasėje, kurioje mokosi specialiųjų poreikių turintis vaikas ar mokinys.

 • Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos. Jos gali būti individualios, pogrupinės (2–4 vaikai/ mokiniai) arba  grupinės (5–8 vaikai/mokiniai)

LOGOPEDO PAGALBA

 • Logopedo veiklos tikslas – visapusiškai ištirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinių klasių mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustatyti sutrikimų priežastis  ir pobūdį, teikti korekcinę pagalbą, siekiant įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus. Teikti individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimams šalinti, taisyklingo rašymo, skaitymo, gramatinės sandaros formavimo įgūdžiams lavinti.

Logopedo funkcijos:

 • vertinti mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus ir jų pobūdį;
 • numatyti palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus ir juos taikyti, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi spragoms ir negalioms (rašymo, skaitymo sunkumams, sutrikimams);
 • organizuoti grupines ir pogrupines pratybas, kurių metu būtų taikomos korekcinio poveikio priemonės kalbos ir kalbėjimo trūkumams koreguoti arba šalinti;
 • bendradarbiauti su kitais švietimo pagalbos specialistais: mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, logopedu, mokytojo padėjėjais;
 • teikti Mokyklos mokytojams ir mokinių tėvams (globėjams) metodinę pagalbą mokinių kalbos ugdymo klausimais;
 • pildyti logopedo veiklos dokumentus, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, vadovauti individualaus pagalbos ar ugdymo plano mokiniui įgyvendinimui;
 • dalyvauti Mokyklos VGK darbe;
 • kelti kvalifikaciją, dalyvaujant seminaruose, kursuose, konferencijose, taikyti logopedijos naujoves savo darbe.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti kokybišką specialiąją pedagoginę, prigimtinius poreikius ir galias atitinkančią, pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų ar negalių, didinti šių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • organizuoti specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose būtų lavinamos sutrikusios funkcijos, teikiama pagalba padedanti išmokti mokomąją medžiagą;
 • taikyti specialius darbo būdus ir metodus, darbo organizavimo formas;
 • dalyvauti Mokyklos VGK darbe;
 • rinkti duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • teikti patarimus, rekomendacijas, siūlymus ar metodinę pagalbą Mokyklos mokytojams, kaip, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį ir sutrikusias funkcijas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas;
 • teikti konsultacijas mokinių tėvams;
 • pildyti specialiojo pedagogo veiklos dokumentus, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, vadovauti individualaus pagalbos ar ugdymo plano mokiniui įgyvendinimui;
 • taikyti specialiojo ugdymo naujoves savo darbe.

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAGALBA

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas –   bendradarbiaujant su grupės/klasės mokytoju(-ais), kitais švietimo pagalbos specialistais ir mokinio tėvais (globėjais ar kitais teisėtais vaiko atstovais), teikti pagalbą padedančią siekti ugdymo(si) veiksmingumo  ir asmeninės pažangos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui ar jų grupei.

Mokytojo padėjėjo funkcijos: .

 • numatyti ir taikyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniui (-ams) teikimo metodus, atsižvelgiant į pateiktas ugdymo(si) išvadas ir rekomendacijas;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant,
 • skaityti tekstus, skirtus mokymuisi,
 • užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą ir pan.
 • bendradarbiauti su klasėje/grupėje dirbančiu(-ais) mokytoju (-ais), ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, mokinio tėvais;
 • atlikti kitą su ugdymu(-si) susijusią veiklą.

Specialistų darbo laikas:

Eil. Nr.

Ugdymo koncentras

Švietimo pagalbos specialistas

Vardas, Pavardė

Kontaktinio darbo laikas

Pastabos

1

Ikimokyklinis/

priešmokyklinis

ugdymas

Logopedas

Rolanda Putriuvienė

Pirmadienis, trečiadienis

08:00– 14:30 

Antradienis, ketvirtadienis

08:00–16:00

Penktadienis

08:00–12:00

 

2

 

Mokytojo padėjėja

Rita Rupeikė

Pirmadienis–penktadienis

08:00–17:00

Pietų pertrauka 

13:00–14:00

3

 

Mokytojo padėjėja

Reda Trakienė

Pirmadienis–penktadienis

08:00–17:00

Pietų pertrauka 

13:00–14:00

4

Ikimokyklinis/

priešmokyklinis

ugdymas

Pradinis ugdymas

Logopedas/

Specialusis pedagogas

Emilija Spučienė

Pirmadienis–penktadienis

08:00–12:14

 

5

Pradinis ugdymas

Mokytojo padėjėja

Rūta Armoškienė

Pirmadienis–penktadienis

08:00–17:00

 

 

Pietų pertrauka 

12:30–13:00

 6

 

Mokytojo padėjėja

Lina Jurgaitienė

Pirmadienis–penktadienis

08:00–14:00

 

 7

 

Mokytojo padėjėja

Regina Uksienė

Antradienis, ketvirtadienis

08:00–13:00

 

 8

 

Mokytojo padėjėja

Nijolė Šakinienė

Pirmadienis–penktadienis

08:00–14:00