Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas 

Vyriausiojo buhalterio pareigybes aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas

Mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo ir mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Vaikų priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybes aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pastatų techninės priežiūros darbininko pareigybės aprašymas

Kompiuterinių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas

Mitybos ir higienos specialisto pareigybės aprašymas