Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Bibliotekos vedejo pareigybes aprasymas

Mokytojo pareigybės aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo ir mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Vaikų priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas

Virėjo pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Pastatų techninės priežiūros darbininko pareigybės aprašymas