Krizių valdymo komandos sudėtis

Snieguolė Bružė, direktorė, komandos vadovė;

Nariai:

Inga Kvėderienė, ūkio dalies vedėja;

Kristina Laurinavičienė, raštinės vedėja;

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rolanda Putriuvienė, logopedė;

Emilja Spučienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Daiva Stonkienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Renata Stonkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Loreta Pucienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rolanda Putriuvienė, logopedė;

Emilija Spučienė, specialioji pedagogė, logopedė;

Daiva Stonkienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Dainora Statneckienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Nijolė Viskontienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Kristina Laurinavičienė, raštinės vedėja, komisijos sekretorė;

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Snieguolė Bružė, direktorė.

Nariai:

     Daiva Stonkienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

     Alma Valantinienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

     Nijolė Viskontienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Rita Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Rolanda Putriuvienė – vyresnioji logopedė.

Darbo grupės

Mokykloje-darželyje dirba direktoriaus įsakymu sudarytos strateginio plano stebėsenos grupė. Kasmet sudaromos darbo grupės metinei veiklos programai ir ugdymo planui rengti, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui atlikti. Esant reikalui, sudaromos ir kitos darbo grupės (renginiams organizuoti, įstaigos vidaus dokumentams parengti ir pan.).