Krizių valdymo komandos sudėtis

Snieguolė Bružė, direktorė, komandos vadovė;

Nariai:

Inga Kvėderienė, ūkio dalies vedėja;

Kristina Laurinavičienė, raštinės vedėja;

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rolanda Putriuvienė, vyresnioji logopedė, vyresnioji specialioji pedagogė;

Julija Antanauskienė, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

Vaiko gerovės komisija

Vida Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Kristina Rekašienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Rolanda Putriuvienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Marytė Ruginienė, mokytojo padėjėja;

Daiva Stonkienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Alma Valantinienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Nijolė Viskontienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Kristina Laurinavičienė, raštinės vedėja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Snieguolė Bružė, direktorė.

Nariai:

     Daiva Stonkienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

     Alma Valantinienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

     Nijolė Viskontienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Darbo grupės

Mokykloje-darželyje dirba direktoriaus įsakymu sudarytos strateginio plano stebėsenos grupė. Kasmet sudaromos darbo grupės metinei veiklos programai ir ugdymo planui rengti, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui atlikti. Esant reikalui, sudaromos ir kitos darbo grupės (renginiams organizuoti, įstaigos vidaus dokumentams parengti ir pan.).