Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto įgyvendinimo metu mokyklai perduotos naudotis gamtos ir technologinių mokslų,  mokymo priemonių ir įrangos komplektai  1–4 kl., suteikta galimybė naudotis gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikomis. Parengta metodinė medžiaga mokytojams: pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektas pradėtas vykdytas 2018 m. rugsėjo 1 d. Mokyklai nupirkta įvairių priemonių už daugiau negu 3000 €. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html