KVIEČIAME Į KOMANDĄ MITYBOS IR HIGIENOS SPECIALISTĄ
Pareigybės paskirtis – vykdyti mokyklos-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, mitybos ir higienos priežiūrą.
Darbo krūvis – 0,45 etato.
Pareigybės lygis – B.
Sutartis – neterminuota.
Darbo pradžia 2024 m. sausio 1 d.
Atrankos būdas – pokalbis.
Darbo užmokestis – koef. 6,33-6,93, atlyg. 529,82-580,04 Eur (priklauso nuo darbo stažo).
Reikalavimai:
1. turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių maitinimo
organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
3. žinoti vaikų sveikos mitybos principus, valgiaraščių sudarymo pagrindus;
4. gebėti vykdyti įstaigos higieninės būklės priežiūrą vadovaujantis Lietuvos higienos norma
HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą.
Privalumai:
• darbo patirtis;
• buvusių darboviečių rekomendacijos.
Dokumentai pateikiami Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ raštinėje, siunčiami
registruotu laišku adresu Mėguvos g. 16, LT-97140 Kretinga arba elektroniniu paštu
zibutemd@zibute.kretinga.lm.lt iki 2023 m. gruodžio 28 d. (įskaitytinai).
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie atrankos pokalbio datą, vietą ir laiką bus
informuojami asmeniškai (telefonu).
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Konkursui pateiktų dokumentų kopijos negrąžinamos.
Detalesnė informacija teikiama tel. (8 611) 16779.