Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

Tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams,  prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprinti vaikų ir mokinių psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padėti jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), atlikti psichologinį vertinimą, konsultuoti, dirbti individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla.

Projektas pradėtas vykdyti 2018-2019 m. m. Mokyklai skirta 0,5 psichologo etato. 

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/saugios-aplinkos-mokykloje-kurimas-ii